Školství

Pestré a dostupné předškolní vzdělávání

Podpoříme rozvoj různých forem předškolních zařízení, aby rodiče mohli lépe sladit svůj rodinný a pracovní život. Kromě školek zřizovaných městskou částí budeme vycházet vstříc i nezávislým projektům. Podporujeme ideu dětských skupin, lesních školek i dalších alternativ. Cílem je pestrá nabídka, která pokryje zájmy co nejvíce rodin. Pro rodiče by neměl být problém najít místo ve školce pro dvouleté dítě, pokud o to budou stát.

Dostupné školy

Chceme, aby naše MŠ a ZŠ měly dostatečné kapacity pro vzdělávání dětí z okolí. Budeme brát velmi vážně aktuální demografický vývoj, vytvoříme průběžný monitoring kapacit MŠ a ZŠ. Odmítáme zvyšování počtu dětí ve třídách, čemuž chceme v krátkodobé perspektivě zamezit pomocí hledání volných prostor v majetku městské části či ve spolupráci s magistrátem a dalšími veřejnými i soukromými subjekty. V dlouhodobém horizontu je pak třeba dostupnost škol zajistit výstavbou nových MŠ/ZŠ či vhodným fyzickým rozšířením kapacit současných škol, kde je to možné.

Rozumná pomoc ukrajinským dětem

Pomůžeme s jazykovou i vzdělávací adaptací dětem z Ukrajiny utíkajícím před válkou, pomoc však nemůže být na úkor ostatních dětí. Ve spolupráci s MŠMT, magistrátem i Středočeským krajem budeme vedle jejich integrace do našich MŠ a ZŠ hledat i další cesty pomoci (zajištění dojíždění do volných ZŠ mimo Prahu, zajištění kvalitní výuky v ukrajinských třídách aj.). 

Škola musí mít svou radu moudrých

Školské rady jsou klíčovým nástrojem komunikace mezi školou, rodiči a zřizovatelem. Z pozice zřizovatele podpoříme a propojíme činnost ŠR všech ZŠ i s činností školské komise, aby ŠR mohly vzájemně inspirovat při diskusi o školních řádech či školních vzdělávacích programech, které jsou klíčové pro všechny ZŠ. 

Naslouchat potřebám rodičů

Aktivně budeme řešit podněty rodičů týkající se např. dopravní obslužnosti, kvality a zdravotních potřeb stravování, bezpečnosti v okolí škol, užívání mobilních telefonů ve výuce apod. Vedle školských rad vytvoříme další veřejná fóra, kde budou moci rodiče aktivně komunikovat přímo se zřizovatelem.

Kvalitní školku/školu dělá kvalitní ředitelka či ředitel

Budeme usilovat o co největší transparentnost při výběrových řízeních na ředitele MŠ i ZŠ, zapojíme školské rady, rodiče i veřejnost. Z pozice zřizovatele povedeme aktivní diskusi s řediteli ZŠ nad kvalitou výuky i infrastruktury. Otevřeme diskusi i nad podobou stávajících školních řádů a zejména školních vzdělávacích programů. 

Moderní školu nedělá jen moderní výuka

Vedle modernizace interaktivní výuky budeme podporovat i další modernizaci v oblasti komunikace s rodiči i administrativou školy. Vytvoříme v rámci městské části aplikaci pro sdílení informací a dat všech MŠ a ZŠ, pro administraci zápisů, sdílení volných kapacit, administraci žádosti o různé typy podpor apod. 

Děti si zaslouží pozornost i pohodu

Budeme co nejvíce podporovat tvorbu nových míst asistentů pedagoga, speciálních i sociálních pedagogů a školních psychologů. Budeme aktivně hledat finanční zdroje pro jejich zajištění v operačních programech EU i dotačních programech na magistrátu. Děti si zaslouží vedle kvalitní výuky i kvalitní péči o jejich vzdělávací potřeby i psychickou pohodu. 

Školní stravování

Mnoho dětí je alergických na různé druhy potravin. Chceme aby MŠ i ZŠ vařily jídla i pro tyto děti! Nemají být stranou jen pro to, že školka či škola nemá prostředky na vaření speciálních jídel pro tyto děti!