Každý obyvatel Hloubětína zná ulici Klánovickou a tamní zdravotnické středisko. Ne každý ovšem ví, že by v této lokalitě mělo dojít k velkým změnám! Poliklinika totiž v minulosti změnila majitele a byl připraven projekt, který v průběhu dvou let změnil majitele. V současnosti je připraven projekt (připraven druhým vlastníkem) nový, který nahradil projekt původní! Pojďme si ovšem zrekapitulovat základní fakta celého projektu.

Na obrázku můžete vidět parcelu 782/15 která je vlastnictví Central Group, zdroj https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/


Pozemek, který vidíte na obrázku změnil v průběhu dvou let majitele. Dnešní majitel je skupina Central group, která chce na pozemku stavět stejně jako předchozí majitel. Pozemky kolem, tedy konkrétně 782/30, 782/34, 782/33, 782/29, jsou ve vlastnictví magistrátu a svěřená správa nemovitostí je ve vlastnictví obce, což v praxi znamená, že pokud dojde k schválení pozemků zastupitelstvem, nic nebrání převodu pozemků z magistrátu na soukromého vlastníka!Na obrázku vidíte nákres budoucího bytového komplexu s poliklinikou. Nový bytový komplex také zasahuje do vlastnictví magistrátu. Na mapce je vyznačen jen pozemek 782/30 ale týká se to všech pozemků v daném území, viz v odstavec výše. Pozemek který vlastní Central group je pouze ten na kterém stojí stávající poliklinika (782/15). Zdroj: Zelení Praha 14

Na zastupitelstvu, které se má sejít 21. prosince, bude projednáván návrh memoranda a směna magistrátních pozemků. Záměr doposud projednala komise pro územní rozvoj a životní prostředí. Krom této komise by bylo dobré vyjádření komise sociální a projednání s dotčenou hloubětínskou veřejností. V návrhu od prvního investora bylo rozšíření stávajícího zdravotního zařízení na více než 750 m2 a mělo být rozprostřeno v obou budovách, které můžete vidět v našich nákresech. Návrh současných ploch je menší 520 m2 a týká se pouze budovy nalevo. Omezení m2 ovšem rozhodně nepřispěje k rozšíření zdravotních služeb. Otázkou také je, jaká zdravotnická zařízení a kde budou obyvatelé Hloubětína využívat po zahájení stavby polyfunkčních domů.


V zápisu z komise územního rozvoje můžete vidět podrobnosti návrhu, zajímavý je požadavek komise na navýšení parkovacích míst na 160. Člen komise Mgr. Jiří Pilip k tomu dodal: „Nemyslím si, že by navýšení byl dobrý nápad. Navzdory tomu, že doprava v klidu je v souladu s PSP (Pražské stavební předpisy), myslím si, že možné navýšení dopravy především v ranní špičce může dopravu v oblasti zhoršit. Také si myslím, že bez veřejného projednání nemohu návrh podpořit, a proto jsem se u tohoto bodu zdržel!“ Zápis z komise územního rozvoje najdete zde: https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/zapis_komise_ur_4_13_10_2021.pdf

Memorandum, které by bylo schváleno na zastupitelstvu, se pro MČ stává závazné a je otázkou, jaké výhody a nevýhody přináší. Bez veřejného projednání se ovšem obáváme, že se nabízí více nezodpovědných otázek než uspokojivých odpovědí!

Hlavním problémem je neprobádanost a tajemnost celého návrhu, protože nebyl nikdy veřejně projednáván! Transparentnost v této věci by měla být zcela přirozenou součástí procesu projednávání, zkrátka veřejnost by měla mít relevantní informace, tím se zbrání dohadům a výhradám, které k tomuto návrhu veřejnost může mít.


Účelem tohoto článku není nikoho dehonestovat ani bránit ve výstavbě v naší MČ, není to také snaha se „jen tak“ vymezovat proti předloženému návrhu a už vůbec ne napadat zúčastněné strany. Naším zájmem je učinit záměr veřejným. Potencionální memorandum které by MČ s investorem uzavřela, by mělo být oboustranně výhodné. Také by bylo dobré uspořádat projednání které by veřejnosti přineslo více informací. Probudit se jednoho dne vedle živého staveniště bez možnosti vyjádření se veřejnosti k návrhu opravdu nechceme! Doufejme, že zastupitelstvo tento návrh uspěchaně neschválí a návrh bude veřejně projednán a vykomunikován ke spokojenosti všech stran.