Doprava

Rozvoj MHD – Železnice jako alternativa k autům

Železniční zastávky

Dotáhneme železniční zastávky Rajská Zahrada, Hostavice, Jahodnice a Jiráskova čtvrť do realizace.S rozvojem oblasti Hutí prověříme možnost vzniku nové železniční zastávky v její východní části. Nové železniční linky nabídnou rychlá nová spojení do širšího centra města.

Tramvajová trať

Zasadíme se o vznik tramvajové trati z Lehovce k nové železniční zastávky Rajská Zahrada a budeme dále prosazovat její pokračování na Černý Most a dále do rozvojové oblasti Hutí. 


Torzo “černého mostu” jako symbol

Budeme usilovat o zachování torza “černého mostu “ v blízkosti nově budované železniční zastávky Rajská Zahrada, jeho rekonstrukci a zpřístupnění jako symbolu Černého Mostu.

Midibusové linky

Prověříme možnosti vzniku nových linek, které budou zajišťovány menšími autobusy, s cílem zlepšit dopravní obslužnost odlehlejších částí.

Rychlá MHD

Budeme iniciovat možnost preference MHD na linkách obsluhujících naši městskou část.

Nové autobusové zastávky

Pro zkvalitnění dopravní obslužnosti zrealizujeme nové autobusové zastávky v Hloubětíně a na Černém Mostě.

Parkování

Parkovací zóny

Zavedeme parkovací zóny, a to zejména v blízkosti stanic metra. Není možné už dále čekat. Je nutné vrátit ulice zahlcené mimopražskými auty zpátky občanům Čtrnáctky.

Další parkoviště pro občany Čtrnáctky

Podporujeme přesun P+R Rajská Zahrada do Chlumecké ulice a uvolnění stávajícího prostoru v Cíglerově ulici pro naše občany. 

Nové P+R

Podpoříme realizaci P+R u Kyjského nádraží, i když jsme si vědomi, že dlouhodobým řešením je budování těchto parkovišť u železničních zastávek především ve středočeském kraji.

Podzemní garáže

Budeme podporovat lepší využití podzemních garáží na Černém Mostě, včetně zajištění pronájmu míst v novém parkovacím domě v Bryksově ulici. 

Elektromobilita

Podpoříme rozšíření nabíjecích míst pro elektromobily.

Alternativní pohony

Vozidla na stlačený zemní plyn (CNG), která jsou šetrnější k životnímu prostředí, patří i do podzemních garáží. Podpoříme iniciativu, která zruší tento nesmyslný zákaz.

Silnice jako příležitost pro kvalitní život

Zklidňování dopravy

Našim cílem je maximálně snižovat negativní dopady dopravy na život obyvatel. Podporujeme vytváření zón 30 km/h v obydlených oblastech a návrat přednosti zprava. To pomůže vytvořit i nová parkovací místa.

Vizuální smog

Odstraníme nadbytečné dopravní značení a tam kde je to možné jej umístíme ve zmenšené velikosti. Zasadíme se o eliminaci reklamních zařízení ve veřejném prostoru.

Tranzitní doprava na hlavní ulice

Budeme prosazovat opatření vedoucí k eliminaci tranzitní dopravy v obydlených oblastech.

Úklid a opravy ulic blíže občanům

Budeme usilovat o převedení méně významných komunikací do správy MČ spolu s finančními kompenzacemi od Magistrátu.

Nové moderní ulice

Iniciujeme rekonstrukce stávajících komunikací a veřejných prostranství. V rámci projektové přípravy zohledníme moderní trendy v tvorbě uličního prostoru včetně eliminace dopadů na životní prostředí a zohledníme připomínky občanů. Maximálně využijeme zdrojů financování mimo rozpočet MČ.

Transformace Chlumecké ulice

Ve spolupráci s Velkou Prahou se zasadíme o její změnu na městskou třídu s úrovňovými vazbami do okolního území a potlačíme tak bariéru, kterou v území tvoří. Dálniční alternativu již máme a je jí ulice Novopacká.

Nová Ocelkova

Maximálně podpoříme dostavbu Ocelkovy ulice (úsek Budovatelská – Skorkovská), která odlehčí dopravě v oblasti Kyjí – Hutí.

Městský okruh

Urychlíme dobudování vnitřního okruhu a nutných návazných komunikací, které pomohou odlehčit našim obydleným ulicím.

Pražský okruh

Podpoříme dostavbu Pražského okruhu při minimalizaci negativních dopadů na jeho okolí. Cílem je vyvést tranzitní, zejména nákladní dopravu z Prahy.

Chodci a cyklisté náš respektovaný partner

Severovýchodní cyklomagistrála

Prosadíme dobudování všech etap, které umožní bezpečné a rychlé spojení do ostatních městských částí beze strachu, že se střetnou s auty.

Nové drážní stezky

Budeme usilovat o přípravu drážních stezek, koridorů pro chodce a cyklisty podél železničních tratí, které čtrnáctkou procházejí. 

Rokytka jako místo k rekreaci

Stabilizujeme a rozvineme rekreační stezku podél Rokytky mezi ulicemi Morušová a Čelákovická.

Bezpečně na Čihadla a do Hostavic

Zrealizujeme nové propojení mezi ulicí Broumarskou a Hodějovskou jako nový přístup do oblasti Čihadel a parku Pilská. Dořešíme bezpečné převedení chodců přes Broumarskou ulici v blízkosti kyjského nádraží.

Infrastruktura pro cyklisty

Urychlíme rozvoj cyklostojanů či bezpečných cyklistických boxů u škol, úřadů, obchodů, pošt, stanic metra a vlakových zastávek.

Stop bariérám

Jejich odstraňování ve veřejném prostoru je naše priorita. Totéž platí o údržbě chodníků a pěšin které musí být vždy bezpečně schůdné.