Životní prostředí a územní rozvoj 

Zapojení veřejnosti do rozhodování

Radnice musí vidět v občanech svoje partnery a sama musí být sebevědomým partnerem developerů. Nové projekty musí být výhodné nejen pro developera, ale především pro MČ a její občany. Jsme proti překotným prodejům městských pozemků bez projednání v komisích Rady MČ. Prosadíme, aby v nové bytové výstavbě bylo určité procento bytů vyhrazeno pro městskou část. 

Bojujeme proti prodeji pozemků Klánovická

Požadujeme férovou diskusi o projektech, které jsou veřejným zájmem nás všech. Nedávná kauza Klánovická ukázala nedostatečnou transparentnost v postupu radnice. Zvolení zástupci si nesmí dovolit arogantně ignorovat názory občanů a vyhýbat se věcné diskusi. Zvůle radnice nesmí válcovat názory občanů. 

Vypořádání se s klimatickou změnou v naší městské části

Klimatickou změnu sami nezastavíme, můžeme ji ale zmírnit a také se na ni připravit. Kde to bude možné, podpoříme zabudování zelených střech a fasád.  Pro parné letní dny zřídíme chytré vodní prvky (např. mlžítka) nejen na vyhřátých sídlištích, ale také u dětských hřišť, které také zastíníme. Již v minulosti jsme připravili klimatický plán Zelených pro Prahu 14. Náš klimatický plán propojíme s plánem MČ a magistrátním.  http://praha14.zeleni.cz/klimaticka-plan-pro-prahu-14/ 

Větší podpora obnovitelných zdrojů energie

Zavedeme Energetický management do praxe včetně vytvoření Akčního plánu a Interního plánu. Podpoříme solární panely na domech naší MČ.  Vstoupíme do Pražského společenství obnovitelné energie (PSOE). Zasadíme se o větší podporu tepelných čerpadel.  

Omezení negativních vlivů dopravy

Nechceme dýchat zplodiny a prach z dopravy. Také chceme, aby doprava co nejméně obtěžovala obyvatele MČ svojí hlučností a prašností. Proto budeme usilovat zejména o omezení tranzitní dopravy a vybudování protihlukových opatření v zatížených lokalitách. 

Pohlídáme Metropolitní plán 

V létě 2022 se schvaluje metropolitní plán. Podporujeme přiměřené rozšiřování obytné zástavby a pohlídáme, aby spolu s ní vznikala i dostatečná občanská vybavenost a dostatek zelených ploch. Současné zelené plochy nesmí padnout za oběť sobeckým plánům na co největší zisk developerů. Varovným příkladem je například chystaná výstavba v Klánovické nebo plány na masivní výstavbu na Hutích. Chceme kvalitní urbanismus a město, ve kterém je radost žít!

 Údržba stávající zeleně a výsadba stromů

Naše městská část potřebuje zajistit jednotné a kompatibilní podklady pro zpracování plánů péče o zeleň (například aktualizované pasporty), což v praxi znamená vytvoření analýzy, jaké dřeviny se v naší MČ nachází. Zasadíme se o vytvoření manuálu pro péči o zeleň na Praze 14 včetně péče o travní porosty. Po dohodě s občany Prahy 14 chceme také podporovat vznik květnatých luk a trvalkových záhonů na místech, kde je to možné. Stejně tak je vybudujeme na pozemcích MČ a jí zřízených organizací. Budeme podporovat budování přístřešků pro drobné živočišné druhy. Sekání trávníků musí probíhat s rozmyslem.  

Tvorba nových zelených prvků a podpora nových parků 

Navrhujeme trvalou kvalitní parkovou úpravu mezi ulicemi Mansfeldova-Bryksova (velký prostor před Centrem Černý Most) a mezi ulicemi Arnošta Valenty a Madarova (mezi parkem U Čeňku a vrchem Horka s rozhlednou Doubravka). Na Hutích se jedná o oblast okolo Panorama KYJE, Pivoňská, Budovatelská, Bodlákova.  V Hloubětíně jsou to ulice Sadská, Pod turnovskou tratí, park Nehvizdská – Zelenečská.  Na Jahodnici se jedná o pokračování další výsadby stromů v lokalitě Hlinířská a U hostavického potoka. Na Lehovci, okolo ulic Kardašovská, Krylovecká, Rochovská.  Celkové naše městská část potřebuje zkrášlení zeleně. 

Územní studie k Rajskému vrchu

Na Rajském vrchu probíhá kontinuálně divoká developerská výstavba. Jsme pro zachování zeleně v tomto prostoru. Zeleň kolem Doubravky slouží k rekreačním účelům nejen lidem z Černého Mostu ale i Kyjí a dalších částí naší MČ. Požadujeme komplexní studii na celém území od parku U Čeňku přes rozhlednu Doubravka až ke Kyjskému rybníku!   

Revitalizace Centrálního parku

Požadujeme dlouho odkládanou rekultivaci celého parku do nové podoby. Mimo jiné v parku probíhá příliš časté sekání trávy.  Vyčleníme plochy, kde nebude neustále udržován anglický trávník.

Využívání tzv. šedé vody, zachytávání dešťové vody 

Je velmi důležité zachytávat a dále využívat odpadní tzv. „šedou“ vodu. Podporujeme další využití dešťové vody pro komunální využití, například zalévání zeleně či úklid silnic a chodníků. Podpoříme zpracování pasportu povrchů včetně jejich stavebně technického stavu a jejich vlivu na adaptační priority (zasakování, přehřívání apod.). Také usilujeme o vyšší dotace na zadržování vody u městské zástavby, která se následně může použít např. na zalévání okolní zeleně.

Více kontejnerů na tříděný odpad a zvětšení kapacity pro recyklaci

Některé oblasti naší MČ mají pouze 4 recyklační popelnice na 500 lidí, což je naprosto nedostatečná kapacita. Zasadíme se o celkové zvýšení kapacity tříděných kontejnerů.

 Úprava okolí stanic metra 

Chceme, aby zastávky metra nebyly odpadkovými koši a no-go zónami! Kromě terminálu Černý Most se jedná především o metro Hloubětín a areál přilehlé Havany. Zasadíme se vypovězení smluv všem kasinům, které v areálu jsou. Areál by měl být oázou klidu a pohody, nikoli hazardu a negativních jevů s ním spojených.  Také požadujeme celkovou rekultivaci obchodního prostoru Havana a podchodu u metra Hloubětín.

Pokračování revitalizace Černého Mostu 

Na Černém Mostě dlouhodobě chybí zeleň a údržba té stávající je nevyhovující. Černý Most potřebuje nejen lepší péči o zeleň, ale také celkovou revitalizaci. Chceme realizovat obdobné projekty, jakým byl projekt Vybíralka 25 (projekt na revitalizaci Černého Mostu) který měl Černý Most přizpůsobit potřebám obyvatel sídliště 21. stol.  Tento projekt bychom chtěli obnovit a upravit tak, aby vyhovoval potřebám občanů Černého Mostu. 

Úpravy cest k vlakovému nádraží Kyje

Kolem cesty k nádraží je v křoví nepořádek, křoviny jsou zanedbané.  Prořežeme a upravíme zeleň bez nutnosti kácení přilehlých stromů. 

Revitalizace cest kolem vodních ploch na Praze 14  

Kolem Kyjského rybníka se nachází 40 let stará panelová pěšina, zasadíme se, aby se proměnila v krásnou promenádu a pro chodce a cyklisty. Jsme pro výměnu povrchu takovým způsobem, aby odpovídal těmto účelům, a nebyl již místem ohrožujícím zdraví a kosti všech občanů a návštěvníků.  

Komunitní zahradničení a zahrádkářské kolonie

Komunitní zahradničení pro nás není jen prázdným heslem. Chceme jeho další rozvoj i pro občany, kteří nemají možnost zahradničit v zahrádkářských koloniích.  Podporujeme jak vznik zahrad ve vnitroblocích, tak rozšíření ve stávajících prostorách komunitních center. Zachráníme stávající zahrádkářské kolonie a podpoříme jejich zpřístupnění všem občanům, aby sloužily jako parky (podobný koncept funguje například v Německu). 

Úprava piknikových míst a vznik nových  

Pikniková místa v naší MČ jsou zanedbaná a potřebovala by renovovat. Jedním z příkladů je   místo u ulice Tálínská v Kyjích. Místo zkultivujeme a zařídíme pravidelnou kontrolu ze strany městské policie.

Zelený pás mezi Vajgarskou a Broumarskou

Zkultivujeme zelený pás mezi Vajgarskou a Broumarskou, od Cíglerovy až ke Kyjskému rybníku. Lépe se postaráme o stávající zeleň, vysadíme mnoho dalších stromů a nebudeme sekat trávník až k zemi. Prostor doplníme také o chodníček v severojižním směru.

Renovace parku Vidlák

Dáme do pořádku park Vidlák – opravíme cesty, zrenovujeme nebo vyměníme lavičky a odpadkové koše, vysadíme na vhodná místa květinové záhony.

Ještě zelenější Ocelkova

Mezi jízdní pruhy v Ocelkově doplníme stromořadí tam, kde ještě není a kde to bude možné. Ani zde nenecháme sekat trávu příliš nakrátko, aby hned neuschla. Ostatní zeleni v okolí ulice Ocelkova chceme věnovat více péče, aby nepůsobila zanedbaným dojmem.

Kultivace přírodní oblasti Bažantnice 

Do Bažantnice chodí lidé z Prahy 14 relaxovat. Bohužel je ale toto místo dlouhodobě zanedbané a neudržované. Zahájíme pravidelnou údržbu této oblasti. Vysadíme nové stromy a budeme lépe pečovat o stávající. Zařídíme, aby zde byla příjemná oblast pro všechny. Jsme pro zachování Bažantnice pro rekreační účely. 

Revitalizace točny na konečné tramvají Lehovec

Stav točny na Lehovci je katastrofální. Chceme místo radikálně změnit, aby vyhovovalo moderním standardům občanské vybavenosti a sloužilo nejen obyvatelům Lehovce, ale celé městské části! Chceme zrušit točnu a prodloužit tramvaje na Rajskou zahradu a Hutě. 

Příroda v praxi  

Jsme pro edukativní výuku dětí. Chceme postavit tzv. domky pro brouky, děti se tak dozvědí o životním prostředí ve svém okolí. 

Pítka nejen pro lidi

V Centrálním parku a ve vnitroblocích mezi Pospíchalovou a Cíglerovou chceme doplnit pítka pro ptáky i jiná zvířata. Neměli bychom dopustit, aby místní ježci a králíci trpěli v horku žízní.

Zvelebení prostoru mezi Irvingovou a Dygrýnovou

Rádi bychom zvelebili prostor mezi Irvingovou a východním koncem Dygrýnovy. Chceme udělat oficiální chodníček z pěšinky, kterou si lidé krátí cestu mezi východním koncem Dygrýnovy a dětskými hřišti. V okolí vysadíme více stromů.