Na Praze 14 se v předchozím volebním období bohužel nevěnovala oblasti organizace dopravy příliš valná pozornost. To co by bylo v jiných městských částech považováno nepřípustné, se stávalo normou a při stížnostech dostávali občané odpovědi typu: „s tím nejde nic dělat“ nebo „za to může magistrát, Technická správa komunikací. apod.“ Jen v málo případech to však byla pravda.

Je důležité si uvědomit, že i když přes naše území prochází několik komunikací, o kterých rozhodují výše zmíněné subjekty, má městská část možnost na těchto institucích uplatňovat své požadavky a hájit tak zájmy svých občanů. V dalších případech, kdy nešlo tyto argumenty aplikovat, se hledaly jiné zástupné důvody, proč si jejich řešením nepřidělávat práci.

Na následujících řádcích Vám ty nejpalčivější v krátkosti představím:

Zklidnění Poděbradské ulice – Po otevření vysočanské radiály je naší povinností, abychom prosazovali maximální odvedení tranzitní dopravy od Vysočan na tuto komunikaci. To vyžaduje investice jak do světelné signalizace na dvou hloubětínských křižovatkách s Kbelskou ulicí (včetně umožnění levého odbočení z Poděbradské ulice do Kbelské), tak i do dalších úprav na samotné Poděbradské ulici, zejména snížení počtu jízdních pruhů. Výsledkem by mohl zajímavý městský bulvár s novými místy pro parkování, cyklopruhy a bezpečnými úrovňovými přechody.

Zkratky nad Rybníkem – V současné době je oblast Nad Rybníkem masivně využívána řidiči ke zkracování cest od ulice Vajgarské směrem k sídlišti Lehovec a zpět. Tímto jsou zejména zatíženy ulice Sklenská a Želivská, které jsou stavebně, tak i svým charakterem nevhodné pro takovéto množství dopravy. Strana zelených proto prosazuje aplikovat opatření, které průjezdnou dopravu z oblasti vytlačí, při minimálním dopadu na potřeby místních obyvatel.

Lehovec a Cidlinská – V blízké budoucnosti se občané zástavby rodinných domů na Lehovci dočkají rekonstrukce místních komunikací. Jedná se o oblast přiléhající k ulici Cidlinská, kde dojde stavební úpravou k vytvoření nové obytné zóny s celou řadou zpomalovacích prvků. V této souvislosti se rovněž plánuje i úprava prostoru v ulici Zdobnická, kde by mělo dojít k navýšení počtu parkovacích stání. Tato oblast bohužel byla a je stále využívána k tranzitování, zejména při ucpané Poděbradské ulici. Rekonstrukce v této oblasti přinese i změnu dopravního režimu, která by tomu fenoménu měla zamezit.

Rožmberská – Na neřešení problému s dopravou v Rožmberské ulici upozorňují představitelé Strany zelených již několik let. Tato ulice prochází hustě obydlenou oblastí a je bohužel díky své poloze zneužívána ke zkracování trasy vozidel jedoucích z Černého Mostu do centra a zpět. Po omezení odbočení vozidel z Objízdné ulice na Průmyslovou v polovině minulého roku se situace dále výrazně zhoršila. V současné době probíhají přípravné práce na dopravních opatřeních, které by ve finále mohli přinést alespoň částečnou úlevu této přetížené ulici.

Skorkovská – Tato ulice se stala výrazným dopravním problémem s rozvojem obchodních center na Černém Mostě. V minulosti zde byl osazen zákaz vjezdu s výjimkou vozidel na povolení městské části, které obdrželi obyvatelé v dané oblasti bydlící. Tato úprava však byla před několika lety zrušena se všemi negativními důsledky. Relativně velké množství vozidel si tak zkracuje cestu přes obytnou zónu ulicemi Blatská, Vodňanská a dále ulící k Viaduktu, kde navíc pod úzkým železničním pojezdem hrozí riziku střetu s procházecími chodci. Představitelé Strany zelených budou usilovat o znovu otevření tohoto problému s cílem nastavit v oblasti režim vedoucí omezení tohoto tranzitu.

Hodějovská – Ulice Hodějovská spojuje oblast Starých Kyjí s Hostavicemi a prochází zajímavou rekreační oblastí pod přírodním celkem Čihadla. V kyjské části prochází úzkou komunikací velmi blízko rodinné zástavbě, kde je umožněn pouze střídavý provoz vozidel. Společně vyšším pohybem chodců a cyklistů zde vzniká velmi nebezpečné místo. Vzhledem k charakteru oblasti a prostorovým možnostem uvedené ulice a bezpečnostním rizikům představitelé zelených podporují myšlenku změny dopravního režimu, která povede ke snížení průjezdné dopravy.

Strana zelených se maximálně snaží využít svého vlivu k řešení dopravních problémů na Praze 14 a snížení negativního dopad na život a zdraví občanů.“

Ing. Petr Hukal
Předseda dopravní komise