Nakupovat zelenou elektrickou energii, Osadit solárními panely střechy základních škol a veřejných institucí, získávání energie, ohřev vody.

 • V dnešní době je velmi důležité odebírat čisté zdroje energie, jako Zelení bychom chtěli tyto zdroje prosadit, na trhu lze najít několik poskytovatelů kteří zdroj čisté energie nabízí.
 • Solární panely mohou dnes snížit závislost na odebírání el. energie nebo jsou dobře využitelné při ohřevu vody, tím pádem šetří nejen peněženky občanů ale i pokladnu městské části.

 Biohospodářství, třídění komunitní odpadu

 • Biohospodářství snižuje spalování bio odpadu ve spalovnách, navrhujeme vytvořit systém biohospodářství. V současné době testuje tento systém Praha 6 a v jednání jsou i jiné městské části.
 • Podporovat komunitní zahrady a kompostování ve městě. Komunitní kompostér by mohl být součástí odpadového systému
 • Třídění kovového odpadu je celopražský problém, zpravidla je nadlidský úkon najít popelnici na kovový odpad, změna je možná, stačí ji jen přidat k ostatním tříděným popelnicím.

Ve školních jídelnách zvýšit podíl rostlinné stravy.

 • Navrhujeme větší podíl vegetariánských jídel a pestřejší výběr ovoce pro žáky a studenty. Snižování podílu živočišné stravy pomůže snižování produkce emisí. Nechceme nikoho do ničeho nutit, chceme nabídnout volbu!

Nové stromy v ulicích, nezanedbávat údržbu – zalévat stromy efektivně.

 • Výsadba nových stromů v ulicích pomůže zchladit okolní prostředí.
 • Sázet stromy nestačí, je nutné pečovat o ty stávající.

Požadovat aktualizaci Pražských stavebních předpisů.

 • Praha nemá předpisem/metodicky ošetřeno maximální zasakování, dostatečně velký prostor pro stromy (rabátka) v ulicích, zelené střechy a ochranu vnitrobloků. Developeři prodražují byty výstavbou garáží v množství, které není potřeba.

Dotaci na zelené střechy a zachytávání dešťové vody. Při rekonstrukcích chodníků dbát na to, aby se voda v maximální míře vsakovala přirozeně.

 • V mnoha městech či obcích fungují dotační programy na podporu osazování střech zelení, zaveďme je také!
 • Zachycení dešťové vody sníží spotřebu energie, program dešťovka poskytuje mnoho měst, proč ne Praha 14!
 • Dbát při rekonstrukcích chodníků na to aby se voda vsakovala přirozeně! Nikoli aby stékala do kanálů bez průsaku do půdy!

Snižovat zatížení rezidenčních čtvrtí tranzitní dopravou.

 • Naše městská část je bohužel na hranici několika výpadovek, nechceme další zvyšování dopravy a už vůbec v rezidenčních čtvrtích.

Osazovat stěny budov zelení, které vlastní městská část.

 • Zazelenění střech  je v dnešní době běžná praxe v mnoha městech a to nejenom na úrovni domů ve vlastnictví občanů, ale i u veřejných institucí. Na naší městské části bychom mohli ozelenit radnici školy či komunitní centra!

Podpora ekologické dopravy, nasazení autobusů na hybridní pohon a vlaků na vodíkový pohon.

 • Mnoho zemí Evropy používá elektrické a hybridní vozidla v MHD. Novým trendem je využívání vozidel na vodíkový pohon nejen na železnici, ale i na silnici. S tím také souvisí posílení MHD na napojení kolejové dopravy.

Pravidla pro zeleň: Pro péči o travní porosty navrhujeme

 1. Dodržovat doporučení magistrátu pro sečení trávy.
 2. Nesekat během sucha, a když je vedro.
 3. Sekat trávu na vyšší výšku.
 4. Obzvláště louky sekat pásově, aby hmyz měl kam přelézt a přežil.
 5. Upravit smlouvy s dodavateli, aby sekali, když je to potřeba a ne proto, že jim to předepisuje smlouva. Zrušit nevýhodné smlouvy pro MČ Praha 14.
 6. Zejména na sídlištích mějme trávníky jen na části plochy, zbytek osaďme kvetoucími loukami.
 7. Vysazujme místní adaptované druhy, ne univerzální travní směsi.
 8. Informujme občany, ať vědí, proč je někde tráva vysoká.
 9. Spolupracujme s ostatními vlastníky pozemků při sečení trávy.